ASG 500 B jest specjalistycznym urz?dzeniem do spawania ?ukiem krytym spoin pachwinowych. Dzi?ki zwartej budowie i specjalnej uchylnej g?owicy posiada znakomite w?asno?ci eksploatacyjne i poprawia jako?? konstrukcji spawanych. Traktor automatu prowadzony jest bezpo?rednio na elementach spawanych. Dzi?ki prostej obs?udze zast?puje prac? wykwalifikowanych spawaczy - zwi?ksza wydajno?? spawania.

Zastosowanie:

- spawanie przegrd w zbiornikach

- spawanie usztywnie? do blachy

- spawanie z??cz pachwinowych w kszta?townikach

INSTRUKCJA OBS?UGI

Charakterystyka:

Pr?d spawania 190-500 A
Napi?cie ?uku spawania
22-44 V

Wymiary traktora automatu
d?ugo?? [mm]
szeroko?? [mm]
wysoko?? [mm]


525
360
612

Masa [kg]
bez topnika i drutu
29
Szybko?? spawania 12-60 m/h
Szybko?? posuwu drutu elektrodowego 80-340 m/h
?rednica drutu elektrodowego [mm] 2; 2.5
?rd?a pr?du


TEP 1251
EPVA 1000
LAD 800
LAD 1000
LAD 1200