ASG 1000B jest specjalistycznym urz?dzeniem do spawania ?ukiem krytym z??czy doczo?owych. Zwarta budowa, stateczno?? i lekko?? to czynniki decyduj?ce o dobrej jako?ci wykonywanych spoin i efektywno?ci spawania. Traktor automatu prowadzony jest bezpo?rednio na elementach spawanych. Dzi?ki prostej obs?udze zast?puje prac? wykwalifikowanych spawaczy - zwi?ksza wydajno?? spawania.

Zastosowanie:

- scalanie profili walcowanych

- scalanie arkuszy blach

- scalanie zbiornikw i walczakw

INSTRUKCJA OBS?UGI


Charakterystyka:

Pr?d spawania 300-1000 A
Napi?cie ?uku spawania
22-54 V

Wymiary traktora automatu
d?ugo?? [mm]
szeroko?? [mm]
wysoko?? [mm]


636
393
640

Masa [kg]
bez topnika i drutu
34
Szybko?? spawania 12-60 m/h
Szybko?? posuwu drutu elektrodowego 27-178 m/h
?rednica drutu elektrodowego [mm] 3; 4; 5
?rd?a pr?du

TEP 1251
EPVA 1000
LAD 800
LAD 1000
LAD 1200

* na zamwienie istnieje mo?liwo?? zmiany konfiguracji automatw wg. potrzeb u?ytkownika